Баспа қызметі

Нутрициология кафедрасында 3 жыл ішінде келесі ғылыми жұмыстар дайындалып шығарылды:
1. Шарманов Т.Ш., Салханова А.Б., Датхабаева Г.К. 9-10 жастағы балалардың нақты тамақтанудың салыстырмалы сипаттамалары. // Тамақтану мәселелері. – 2018. – Т. 87.- No 6.- Б.28-41.
2. Датхабаева Г., Салханова А., Қойбағарова Д. Семіз балалардағы психофизиологиялық жағдай, білім және мінез-құлық. LAP Lambert Academic Publishing, 2018 .– 56 б.
3. Мамытбекова С., Раушанова А., Бейсбекова А., Салханова А. Қайнарбаева М., Кузиева Г. Әлеуметтік реформа жағдайында медициналық персоналдың денсаулық сапасы проблемасы .// Фармациядағы жүйелі шолулар. -2020.- V11 (I.10) .- Б.712-714.
4. Синявский Ю.А., Бердығалиев А.Б. Қорғасынды өңдеумен байланысты кәсіпорындағы жұмысшылардың когнитивті бұзылуларының скринингтік сипаттамалары // Вестник АГИУВ. – 2018. – No 3. – С. 54-62.
5. Синявский Ю.А., Аралбаева А.Н., Бердіғалиев А.Б., Дерипаскина Е.А., Кучербаева М.М., Бармак С.М. Мамандандырылған өнімдер организмге улы жүктемені төмендетудің тиімді құралы ретінде // Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. – 2018. – No 3. – Б. 63-69.
6. Синявский Ю.А., Бердіғалиев А.Б., Долматова О.В., Дерипаскина Е.А. Бармақ С.М., Кучербаева М.М. Бие сүтіне негізделген композициялық қоспалар // Тамақтану мәселелері. – 2018. – Т. 87, No 5. – С. 238-239.
7. Синявский Ю.А., Бердіғалиев А.Б., Долматова О.В., Дерипаскина Е.А., Кучербаева М.М., Бармак С.М., Жеңіс М. Бие сүтіне негізделген құрғақ қоспаларды балалар мен профилактикалық тамақтануда қолдану перспективалары // Заманауи жетістіктер мен келешегі аналар мен балалардағы микроэлементтер тапшылығының алдын алуды дамыту: сб. республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ташкент. 2019 жылғы 23 тамыз. – 111-113 аралығында.
8. Толекова Ш.Н., Шарманов Т.Ш., Синявский Ю.А. Метаболизмдік және алиментарлы бұзылулардың алдын алу үшін бие сүтіне негізделген жаңа мамандандырылған өнімді құру // ҚазҰУ Хабаршысы им. әл-Фараби. – 2019. – No 3 (80). – 58-67.
9. Пайдалы модель патенті № 4045 Бие сүтіне негізделген мамандандырылған диеталық тамақтануға арналған құрғақ композициялық қоспасы. 2017 / 0737.1.
10. «Мамандандырылған тамақтануға арналған құрғақ ақуыз қоспасы» өнертабысқа патент, 2020 жылғы 10 шілдедегі No 34449
11. «Құрғақ ақуыз қоспасы» РСТ / KZ 2019/000024 өнертабысқа халықаралық өтінім 2019 жылдың 29 қарашасында берілген.
12. Ю. Синявский, А.Бердіғалиев, Е. Дерипаскина, М.Кучербаева, С.Бармак. Құрғақ бие сүтіне негізделген ақуыз қоспасының антиоксидантты қорғаныс жүйесінің күйіне әсері және организмге әсер ететін қорғасынның аз мөлшерде қорғасынның липидті тотығуы // EurAsian Journal of BioScience. – 2020. – № 14. – Б. 2187-2194 (SCOPUS), Q4.
13. Синявский Ю.А., Бердіғалиев А.Б., Дерипаскина Е.А., Кучербаева М.М., Ибраимов Ю.С., Бармак С.М. Бие сүтіне негізделген құрғақ композициялық қоспаларды сақтау мерзімдері мен режимдерін әзірлеу // Изденистер, нтижелер. Зерттеулер, нәтижелер. – 2020. – No 3. – С. 156-162.
14. Синявский Ю.А., Долматова О.В., Ибраимов Ю.С., Бердыгалиев А.Б., Дерипаскина Е.А., Кучербаева М.М., Бармак С.М., Жеңіс М. Бие сүтіне негізделген ақуыз қоспаларын дамытудың негіздемесі // Қазақ ұлттық медициналық университетінің хабаршысы. – 2020. – No 2. – Б. 571-575.
15. Синявский Ю.А., Бердіғалиев А.Б., Долматова О.В., Дерипаскина Е.А., Кучербаева М.М., Бармак С.М. Құрғақ бие сүтіне негізделген ақуыз қоспаларын қолдану арқылы қорғасын интоксикациясының алиментарлы түзілуі // Жаратылыстану және техникалық ғылымдар. – 2020. – No 6 (144). – S. 94-107.
16. Синявский Ю.А., Бердіғалиев А.Б., Нурушев М.Ж., Долматова О.В., Бармак С.М., Дерипаскина Е.А., Кучербаева М.М. Өнеркәсіптік кәсіпорындар жұмысшыларының бие сүтіне негізделген композициялық қоспаларды қолдану тәжірибесі // Хабаршы Ресей ғылым академиясының Орал филиалының Орынбор ғылыми орталығының хабаршысы. – 2020. RSCI – No 4. – P. 1-15. DOI: 10.24411 / 2304-9081-2020-15002
17. Синявский Ю.А., Бердіғалиев А.Б., Дерипаскина Е.А., Кучербаева М.М., Нурушев М.Ж., Туйгунов Д.Н. Бие сүті құрамы мен қасиеттерінің аймақтық ерекшеліктері // Ресей Ғылым академиясы Орал филиалының Орынбор ғылыми орталығының хабаршысы. RSCI – 2020. – №4. – S. 16-29. DOI: 10.24411 / 2304-9081-2020-15003

Нутрициология кафедрасы ПОҚ ғылыми еңбектері

 1. Беисбекова А., Қайнарбаева М.С., Салханова А.Б. The Problem Of Health Quality Of Medical PersonnelIn The Context Of Social Reform. SysRevPharm2020;11(10):712-714 Amultifa cetedreviewj ournalin the field of pharmacy.
 2. Қожахметова А.Н. Бықыбаева С.А., Ли М.В., Аманшаева З. Ұлттық медицина университет студенттері арасында темір тапшылық анемия таралу деңгейін бағалау. // Ж.«Вестник КазНМУ». №4-2020, 600-604стр.
 3. Қожахметова А.Н. Бықыбаева С.А. Бейсбекова А.К., Момбеков Н.А. Features of morbidity and nutrition among students during the covid-19 pandemic. /// Ж.«Вестник КазНМУ». №4-2020, С 597-599
 4. Қожахметова А.Н. Толекова Ш., Момбеков Н.А. Халық арасында жұқпалы емес аурулардың алдын алуда функционалдық өнімдердің қолданылу тиімділігі (әдеби шолу) // Ж.«Вестник КазНМУ» №4-2020, С 466-469.
 5. Хасенова Г.Х. Қожахметова А.Н. Қайнарбаева М.С., Калдыбай А.У.Ковид -19 індетімен байланысты бронхопневмония кезінде тамақтанудың маңызы. Научно- практический журнал. Валеология №1. 2021,. 231-236 стр.
 6. Қожахметова А.Н. Мұхтарова А.Д, Қожанова Қ.Қ. Халық тамақтануындағы биологиялық белсенді қоспалардың қолданылуына гигиеналық баға беру. Ж.Валеология №1. 2021г. 221 стр.
 7. Бердыгалиев А.Б. Разработка сроков и режимов хранения сухих композитных смесей на основе кобыльего молока. //Ізденістер, нәтижелер.– 2020. – № 3. – с. 156-162.
 8. Бердығалиев А.Б. Обоснование к разработке белковых смесей на основе кобыльего молока. ҚазҰМУ хабаршысы. – 2020. – № 2. – с. 571-575.
 9. Бердығалиев А.Б. Алиментарная коррекция свинцовой интоксикации с помощью белковых смесей на основе сухого кобыльего молока. Естественные и технические науки. – 2020. – № 6 (144). – С. 94-107.
 10. Бердығалиев А.Б. Опыт применения композитных смесей на основе кобыльего молока работниками промышленных предприятий. Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. – 2020. РИНЦ – № 4. –С. 1-15. DOI: 10.24411/2304-9081-2020-15002.
 11. Бердығалиев А.Б. Региональные особенности состава и свойств кобыльего молока. Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. РИНЦ – 2020. – №4. – С. 16-29. DOI: 10.24411/2304-9081-2020-15003.
 12. Бердыгалиев А.Б., Бармак С.М., Синявский Ю.А. и др. Разработка метода ПЦР для выявления днк Salmonella Enteriса. Вестник КазНУ. Experimental Biology. – №2 (83). – 2020. С. 94-104.
 13. Шарманов Т.Ш., Бердыгалиев А.Б., Бармак С.М., Синявский Ю.А., и др. Генетический полиморфизм изолятов бактерий salmonella, выделенных из продуктов питания. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2020. – № 6 –Стр. 7-11.
 14. Ушанская Е.Ю., Беисбекова А.К., Быкыбаева С.А., Джаимбетова А.П. «Оптимизация питания при фолатдефицитных состояниях». // Вестник КазНМУ. – №1. – 2020г. С. 137-141.
 15. Ушанская Е. Ю., Бықыбаева С.А., Қайнарбаева М.С., Хуснутдинова Э.С., Темирбай А.. «Изучение показателей качества маркировки пищевых продуктов стран таможенного союза». // Вестник КазНМУ. – №4. – 2020. С. 470 – 474.
 16. Кожахметова А.Н., Быкыбаева С.А., Ушанская Е.Ю., Беисбекова А.Қ. Анализ заболеваемости среди студентов КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова во время пандемии Сovid-19. «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века» атты VII международный научно –практический конференция. Секция 12. Медицинские науки. I том. – Нур-султан – 2020. С. 58-62.
 17. Vinnikov, D., Blanc, P.D., Raushanova, A., Beisbekova А.К. et al. Exposure to respirable dust among workers fabricating aluminium trihydroxide-containing synthetic countertops. Sci Rep 11, 21219 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-00814-5 (93процентилл).
 18. Бердыгалиев А.Б.соавторами. Development and Evaluation of Alternative Methods to Identify the Three Most Common Serotypes of Salmonella enterica Causing Clinical Infections in Kazakhstan. Журнал: microorganisms/sections/food_microbiol. Microorganisms. – 2021.09.2319.
 19. Хасенова Г.Х., Утебаева Ә. С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің оқытушыларды арасында сүйек тінінің минералдық тығыздығының тамақтанумен байланысын сауалнама арқылы бағалау. Интернаука. – 15(238). – 2022. –С. 44-46.
 20. Хасенова Г.Х.. Әртүрлі жастағы адамдардың сүйек тінінің минералдық тығыздығын гигиеналық бағалау. – Вестник ЮКМА. -№4 (942, 2021 г). 2 том. –С. 106-108.
 21. Кожахметова А.Н. Пандемия жағдайында жастар денсаулығын тиімді тамақтанумен нығайтудың маңызы. – Вестник ЮКМА. – №4 (942, 2021 г). 2 том. – С. 111.
 22. Беисбекова А.Қ. Йод жетіспеушілік жағдайының негізгі аспектілері. Вестник ЮКМА. – №4 (942, 2021 г). Том 7. – С 51-54.
 23. Кайнарбаева М.С. Кейбір елдердің қылмыстық-түзету орындарындағы Айыпталушылардың ас мәзірін салыстыру. – Вестник ЮКМА. – №4 (942, 2021 г). Том 7. – С. 48-50.
 24. Кайнарбаева М.С., Бердыгалиев А.Б. Зиянды кәсіпорын жұмысшыларының денсаулығын жақсарту үшін бие сүті негізіндегі құрғақ белоктық қоспаларды қолданудың маңызы. – Вестник ЮКМА. – №4 (942, 2021 г). Том 7. –С. 47-48.
 25. Қайнарбаева М.С., Бердығалиев А.Б. О практике внедрения в РК корпоративного фонда SOS детские деревни Казахстана. Вестник ЮКМА. – №4 (942, 2021 г). Том 7. – С. 46-47.
 26. Чуенбекова А.Б. «Covid-19» індеті кезінде өзін оқшаулау мен карантин жағдайында студенттердің тамақтану ерекшеліктері. -Вестник ЮКМА. – №4 (942, 2021 г). -Том 2. –С. 99-105.
 27. Чуенбекова А.Б. Ана сүтімен емізу тәжірибесінің тиімділігін бағалау. – Вестник ЮКМА. – №4 (942, 2021 г). – Том 2. – С. 100-110.
 28. Ardak Chuyenbekova және т.б. Epidemiology of cerebral palsy in the Republic of Kazakhstan: Incidence and risk factors. (2023) e14849.
 29. Arailym Beisbekova және т.б. Еxposure to respirable dust among workers fabricating aluminium trihydroxide‑containing synthetic countertops. Scientific Reports/(2021) 11:21219/https://doi.org/10.1038/s41598-021-00814-5.
 30. Бармақ Сабырхан Мұхитұлы, Синявский Юрий Александрович, Бердыгалиев Айдар Болатович. Клиникалық материалдарында, тамақ шикізаттарында және тағам өнімдерінде Salmonella enterica ДНҚ және оның түрлерін анықтауға арналған синтетиқалық олигонуклеотидтер жиынтығы.
 31. Пайдалы модельге патент. Синявский Юрий Александрович, Бердыгалиев Айдар Болатович, Дерипаскина Евгения Анатольевна. Функционалдык снектер және оларды жасау әдісі. A23L 1/06; A23G3/34; A23G/3/48. Рег. өтініш нөмірі 2021/0907.2, 24.09.2021 ж.
 32. Авторлік кұқұқ. Бейсбекова Арайлым Кайратовна, Кайнарбаева Майкуль Сайдуллаевна, Ушанская Елена Юрьевна, Быкыбаева Салима Ахметризаевна, Кожахметова Айгуль Нагашбековна, Чуенбекова Ардак Байбарақовна, Салханова Аккумис Бериковна, Бердыгалиев Айдар Болатович. Образовательная программа магистратуры 7М10122 «Нутрициология». Заявка № 205668. Рег. номер заявки 54894, от 13.04.2023 ж.
 33. Авторлік кұқұқ. Бейсбекова Арайлым Кайратовна, Кайнарбаева Майкуль Сайдуллаевна, Ушанская Елена Юрьевна, Быкыбаева Салима Ахметризаевна, Кожахметова Айгуль Нагашбековна, Чуенбекова Ардак Байбарақовна, Салханова Аккумис Бериковна, Бердыгалиев Айдар Болатович. Магистратура бойынша 7М10122 «Нутрициология». Заявка № 205558 – Авторское право. Рег. номер заявки 54893, от 3.04.2023 ж.

Авторлік кұқұқ. Бейсбекова Арайлым Кайратовна, Кайнарбаева Майкуль Сайдуллаевна, Ушанская Елена Юрьевна, Быкыбаева Салима Ахметризаевна, Кожахметова Айгуль Нагашбековна, Чуенбекова Ардак Байбарақовна, Салханова Аккумис Бериковна, Бердыгалиев Айдар Болатович. «Нутритиология» магистратурасының білім беру бағдарламасы. Өтінім № 205669 – Авторлық құқық Рег. өтініш нөмірі 54892, 13.04.2023 ж..